Factcheck van Elsevier-artikel over zonnepanelen

In Elsevier van 10 mei 2014 staat een groot artikel van Simon Rozendaal over zonnepanelen (€0,29 bij Blendle) . Mooi dat Elsevier uitpakt met zoveel aandacht voor duurzame energie. Het is wel de moeite waard om een aantal punten uit dat artikel eens tegen het licht te houden. Ik moet u waarschuwen: er blijft weinig van overeind.

Image

[Ik heb bij het schrijven van deze blog mijn voordeel kunnen doen met vele reacties op de tussentijdse versies hier en op twitter. Iedereen veel dank daarvoor. Ik wil in het bijzonder Peter Segaar van Polder PV bedanken voor zijn enorme hoeveelheid tips en verwijzingen naar bronnen en data en Peter Segaar en Henri Bontenbal voor het factchecken van punt 10. Ik hou me aanbevolen voor correcties en aanvullingen]

1. “Zonnecellen kosten de samenleving miljarden”

Stevige stelling in de 1e alinea van het artikel, zeker in combinatie met de ‘sticker’ op de voorpagina ‘Plus: Hoe de samenleving opdraait voor de kosten‘. Het artikel onderbouwt echter op geen enkele manier dat zonne-energie de Nederlandse samenleving miljarden kost. Sterker nog, het meest concrete getal dat er voor Nederland instaat (86 miljoen euro inkomstenderving voor de overheid in 2012), blijkt niet te kloppen, zie punt 2 hieronder.

Simon Rozendaal laat in het artikel van 9 pagina’s eigenlijk vooral zien dat de energiebehoefte in de Nederland of de wereld voorlopig nog niet volledig gedekt kan worden door zonne-energie en dat het veel geld zou kosten als we dat op korte termijn zouden proberen. Dat klopt, maar er is ook vrijwel niemand die beweert dat dat wel mogelijk zou zijn. Laten we eens kijken naar de meest extreme Nederlandse duurzame energiescenario’s die ik ken. In het zeer ambitieuze ‘Energy Revolution scenario’ voor Nederland van Greenpeace wordt in 2020 1,4% van het totale Nederlandse energiegebruik (stroom, warmte en brandstoffen) gedekt door zonne-energie. Zie de grafiek hieronder.

Greenpeace NL energy revolution scenario 2050

Ook het meest extreme nationale duurzame energiescenario –‘Nederland 100% duurzame energie in 2030’ van Urgenda- bevat bij lange na geen pleidooi voor 100% zonne-energie in 2030. Hetzelfde geldt voor alle andere scenario’s over duurzame energie die ik ken. [ik hoor het graag als u voorbeelden kent van organisaties of scenario’s die dat wel doen]

Het enige dat ik kan bedenken dat in de buurt komt van de door Rozendaal bestreden stelling dat we op korte termijn de volledige energiebehoefte van Nederland of de wereld moeten dekken met zonne-energie, is dit plaatje dat op twitter de ronde doet:

oppervlakte zonne-energie nodig om energiegebruik wereld te dekken

Dit plaatje laat zien hoe groot het oppervlakte is waarop evenveel energie van de zon op de aarde komt als er gebruikt wordt door respectievelijk de hele wereld, de EU en Duitsland. Voor zover ik weet stelt niemand serieus dat dit laat zien dat we op korte termijn volledig over kunnen stappen op zonne-energie als onze enige energiebron. Wel dat dit illustreert hoeveel energie de zon op de aarde straalt.

Terug naar de miljarden euro’s. In het artikel wordt wel verwezen naar een schatting van het Fraunhofer-instituut dat in de Europese Unie 10 miljard per jaar naar zonne-energie gaat in de vorm van terugleververgoedingen (in de volksmond ‘subsidie’). Het grootste vermogen aan zonnepanelen staat in Duitsland, dus voor zover het al om miljarden euro’s gaat, worden die vooral opgebracht door de Duitse energiegebruiker en niet de Nederlandse belastingbetaler zoals het artikel lijkt te suggereren (voor meer over de Duitse situatie zie punt 10 en 11 hieronder).

Een ander miljardenbedrag dat in het artikel genoemd wordt is dat het honderden miljarden zou kosten om nieuwe, sterke en ‘slimme’ netten te realiseren in landen met een tamelijk oud net, zoals in de Verenigde Staten. Ook dat gaat dus niet over Nederland en het is overigens de vraag hoe zinnig het is om de kosten van vernieuwen van een verouderd net aan zonne-energie toe te schrijven.

Samengevat kost zonne-energie de Nederlandse samenleving geen miljarden en bestrijdt Rozendaal in het artikel vooral de stelling dat we in korte tijd volledig kunnen overschakelen op zonne-energie als onze enige energiebron. Voor zover ik weet stelt vrijwel niemand dat serieus voor. Daarmee lijkt het erop dat Rozendaal in dit artikel over zonne-energie toch een beetje tegen windmolens vecht.

Conclusie: zonne-energie kost de Nederlandse samenleving geen miljarden

2. “Naar schatting van het Planbureau voor de Leefomgeving liep de overheid in 2012 door zonne-energie 86 miljoen euro belasting mis”

Peter Segaar wees op twitter op een fout in het stuk “Voor niets gaat de zon op” van Nic Vrieselaar dat onderdeel uitmaakt van het grote artikel in de Elsevier van deze week (bij Blendle is dit een los artikel voor €0,29). Daarin staat dat de overheid in 2012 door zonne-energie 86 miljoen euro aan belasting misliep volgens het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). Deze uitspraak is waarschijnlijk gebaseerd op een notitie van PBL over lokale klimaatmaatregelen waaronder zonne-energie. In dit rapport staat een schatting van de inkomstenderving door de overheid in 2020 als er 2400 MW aan zonnepanelen zou staan en de belastingregels voor zonne-energie hetzelfde zouden zijn als in 2012.

Eind 2012 was het totale vermogen van zonnepanelen in Nederland naar schatting 365 MW. Dat betekent dat de inkomstenderving voor de overheid in 2012 eerder in de orde van 13 miljoen euro zal zijn geweest dan de door Elsevier genoemde 86 miljoen.

Conclusie:  Het getal van 86 miljoen euro belastingderving in 2012 is incorrect. Laten we het erop houden dat het een onbedoelde verkeerde interpretatie is van de cijfers in de PBL-notitie.

Overigens is het onwaarschijnlijk dat de belastingregels voor zonne-energie in 2020 nog hetzelfde zijn als in 2012. Zoals Elsevier ook schrijft heeft minister Kamp al gezegd dat de ‘salderingsregeling’ in de huidige vorm onhoudbaar is. Aanpassing van de regeling is ook logisch als zonne-energie steeds goedkoper wordt en op grotere schaal toegepast.

De vraag hoe de regeling voor zonne-energie er in de toekomst uit moet zien om overstimulering te voorkomen is uiterst relevant.  Elsevier schrijft terecht dat dit nu onzekerheid oplevert voor wie nu investeert in zonne-energie. Zie ook punt 10 over de Duitse regeling waarvan de hoogte jaarlijks wordt aangepast aan de kostendaling van zonnepanelen.

3. “Zonnepanelen zijn de afgelopen tien jaar meer dan drie keer zo goedkoop geworden”

Simon Rozendaal pleitte er in 2010 in een Elsevier-blog nog voor om in Nederland honderden miljoenen euro’s te investeren in onderzoek naar zonne-energie in plaats van in de bouw van windparken omdat hij meer vertrouwen had in die technologie en geloofde in een sterke kostenreductie.

De prijs van zonnepanelen is de afgelopen periode inderdaad spectaculair gedaald. Interessant genoeg is deze kostendaling waarschijnlijk niet primair veroorzaakt door wetenschappelijk onderzoek, maar juist ook door de subsidie voor zonnepanelen waar Rozendaal zo kritisch over is. Kostenreductie van duurzame energietechnologie kan namelijk niet gerealiseerd worden met alleen wetenschappelijk onderzoek in een laboratorium. Daarnaast is ook toepassing op aanzienlijke schaal nodig om ervaring op te doen en in de praktijk te leren hoe het beter, slimmer en goedkoper kan.

Door de grootschalige stimulering van zonne-energie -vooral in Duitsland- groeide de wereldmarkt voor zonnepanelen de afgelopen jaren met dubbele cijfers. De sterke groei van de markt gaf fabrikanten -zeker ook in China- de mogelijkheid om processen op te schalen en verregaand te automatiseren. De Duitse subsidie (preciezer: terugleververgoeding) voor zonnestroom heeft op deze manier een enorme bijdrage geleverd aan de kostendaling van zonne-energie waar Rozendaal op hoopte.

Bekeken over een langere periode is de kostendaling helemaal indrukwekkend. In de jaren ’70 waren zonnepanelen nog buitengewoon duur. Tussen 1977 en 2013 is de prijs van zonnepanelen per Watt met een factor honderd gedaald, zoals de grafiek hieronder laat zien.

price-of-solar-power-drop-graph

Inmiddels hebben China, Japan én de Verenigde Staten de Duitsers ingehaald wat betreft de hoeveelheid zonnepanelen die er per jaar geïnstalleerd wordt. Nu de prijs van zonne-energie zo sterk gedaald is, wordt het overal op de wereld steeds aantrekkelijker om op grote schaal zonnepanelen te installeren. Zie de grafiek hieronder met de installatie van zonnepanelen per jaar per land.

zonnevermogen wereld 2008-2014

Conclusie: de prijs van zonnepanelen is inderdaad spectaculair gedaald. Over een langere periode zelfs nog veel meer dan een factor 3.

4. “Concurrentiepositie zonnestroom: Vanaf 2030 even goedkoop als fossiel en nucleair”

Het artikel bevat een mooie grafiek waarin te zien is hoe de prijs van zonnestroom zou kunnen dalen van de huidige 8 tot 14,5 cent per kWh in 2013 naar 5,5 tot 9,5 cent per kWh in 2030. Ter vergelijking stat erbij wat de opwekkosten zijn van stroom uit fossiel en nucleair. Die zijn blijven in de grafiek constant op 5 cent per kWh. Dat is ruwweg de stroomprijs op de groothandelsmarkt waarmee de marginale kosten van de stroomproductie (vooral de brandstofkosten) gedekt worden.

Conclusie 1: De bron van de grafiek is helaas weggevallen, maar ik denk dat het een behoorlijke indruk geeft van de mogelijke ontwikkeling in de toekomst. Daarbij is de ontwikkeling van de brandstofprijzen overigens een flinke onzekere factor voor fossiele centrales. Voor kerncentrales maken de brandstofkosten slechts een klein deel uit van de totale kosten en is deze onzekerheid er niet.

Voor nieuwe kerncentrales lijkt de genoemde 5 cent per kWh onrealistisch laag. De Britse regering heeft recent een contract afgesloten voor een nieuwe kerncentrale in Hinkley Point die in 2023 klaar moet zijn. Daarbij garandeert de overheid voor 35 jaar een stroomprijs van £92.50 per MWh (ongeveer 11 eurocent per kWh). De stroomprijs wordt jaarlijks gecompenseerd voor inflatie. De vergoeding voor de stroom wordt daarmee in absolute termen elk jaar 1-2% hoger. 

Conclusie 2: Het is waarschijnlijk dat de zonnestroom de komende jaren per kWh goedkoper is dan stroom uit een nieuwe kerncentrale.

Daarbij merkt Rozendaal terecht op dat er een groot verschil is tussen een kerncentrale die in principe min of meer volcontinu levert en zonnepanelen die alleen stroom produceren als de zon schijnt. Dat maakt dat een vergelijking op pure productiekosten per kWh niet volledig is. Het effect van het moment waarop zonnepanelen stroom produceren komt aan de orde bij punt 13.

5. “Het kan dus best dat het nog wel een jaar of tachtig duurt voor zonne-energie haar prachtige potentie waarmaakt”

Het artikel stelt dat het nog wel 80 jaar kan duren voordat zonne-energie haar potentie waarmaakt. De grote vraag is daarbij wat zonne-energie moet doen om haar potentie waar te maken. De termijn van 80 jaar lijkt gebaseerd op het lange termijn scenario ‘Oceans’ van Shell waarin zonne-energie in 2100 wereldwijd 38% van het totale energiegebruik dekt en daarmee verreweg de grootste energiebron is. Zie de grafiek hieronder uit de laatste Shell scenario studie.

shell 2100 scenario met veel zon

Conclusie 1: Allereerst blijkt uit de tijdlijn in de Shell studie dat in het scenario ‘Oceans’ zonne-energie al rond 2065 de nummer 1 energiebron wordt. Dat is over 50 jaar. En vind ik nogal een indrukwekkende gedachte.

Conclusie 2: Belangrijker is de stelling van Rozendaal dat een energiebron alleen haar potentie waarmaakt als ze de nummer 1 energiebron ter wereld is. Maakt aardgas haar potentie nog niet waar omdat het aandeel van olie en kolen in de wereldwijde energievoorziening groter is? Is er een scenario waarin kernenergie volgens dit criterium (nummer 1 energiebron) haar belofte waarmaakt?

Ik zou zeggen dat zonne-energie haar potentie al behoorlijk waar maakt als het op een bepaalde plek goedkopere stroom levert dan conventionele bronnen. Dat gebeurt het eerste op plaatsen met veel zon en hoge stroomprijzen. Dat gebied wordt steeds groter. En de potentie om stroom te leveren die veel schoner is dan kolen of gas heeft zonne-energie al lang waargemaakt.

Er is niet één energiebron die alleen ons totale energiegebruik kan dekken. We zullen altijd een mix nodig hebben. En die mix zal paar regio verschillen. Het is daarom onzinnig om te zeggen dat een energiebron haar belofte pas waarmaakt als het de nummer 1 bron in de wereld is.

6. “De ‘Zonne-energiefamilie’ bestaat uit bronnen met een zeer laag, respectievelijk extreem laag gemiddeld vermogen per vierkante meter bodemoppervlak. Dat is meteen ook het wezenlijke verschil met een kerncentrale: uranium barst van de energie.”

Conclusie: Dit klopt. De energiedichtheid van fossiele en zeker nucleaire brandstof is vele malen hoger dan van het zonlicht dat op de aarde schijnt. De vraag is echter hoe relevant de energiedichtheid van een energiebron is.

Voor het transport van energie over enige afstand is energiedichtheid van groot belang. Daarom zijn fossiele brandstoffen zo succesvol als energiebron voor auto’s, schepen en vliegtuigen. Voor een energiebron kan het een voordeel zijn als deze een hoge energiedichtheid heeft, bijvoorbeeld om zware industrie of een grote stad van energie te kunnen voorzien. In sommige gevallen kan een energiebron met een lage energiedichtheid die overal beschikbaar is ook een voordeel hebben. Zonne-energie is overal beschikbaar. Zodra je ergens een zonnepaneel neerlegt en de zon schijnt heb je stroom. Interessant om te zien hoe zonnepanelen worden gebruikt op locaties die ver van een stroomnetwerk liggen of lastig aan te sluiten zijn: scheepsboeien in het water, tijdelijke informatieborden langs de weg bij werkzaamheden of vakantie-opladers voor mobiele telefoons. Voor gebieden in de wereld die niet aangesloten zijn op het elektriciteitsnetwerk –en dat zijn er helaas nogal wat- kan zonne-energie de goedkoopste oplossing zijn om energie beschikbaar te maken. En veel schoner dan een walmende kerosinelamp.

Het gebruik van een energiebron met een lage energiedichtheid zoals wind of zon betekent inderdaad dat er aanzienlijke oppervlaktes nodig zijn om grote hoeveelheden energie te ‘vangen’. Als we een groot deel van ons energiegebruik willen dekken uit duurzame energie (let op: ik heb het over alle duurzame energiebronnen, niet alleen zonne-energie, zie ook punt 17) is een groot oppervlakte nodig en zullen we op veel plaatsen zonnepanelen, windmolens en biomassa zien. Dat betekent overigens niet dat dit oppervlakte nergens anders voor te gebruiken is. We constateerden al dat zonnepanelen uitstekend op daken kunnen liggen (hoewel in steeds meer landen ook grote zonne-energiesystemen direct op de grond geplaatst worden). Windmolens staan uitstekend tussen weilanden, langs de snelweg of op een industriegebied en de fundering neemt maar weinig plaats in. En duurzame biomassa voor energiegebruik bestaat bijvoorbeeld uit restproducten van de landbouw of uit een bos. Gebruik van grote oppervlaktes voor duurzame energie betekent volgens mij vooral dat onze energievoorziening zichtbaarder wordt. Een ander aspect van onze energievoorziening is overigens op veel plaatsen al zichtbaar in het landschap in de vorm van hoogspanningsleidingen.

De hoge energiedichtheid van kernenergie is overigens ook een van de nadelen. Kerncentrales draaien bijna altijd zonder grote problemen. Maar als het echt misgaat, zoals in Tsjernobyl en Fukushima, komt er in één keer op een klein oppervlakte een enorme hoeveelheid energie vrij.

Overigens begrijp ik als halve natuurkundige de voorkeur voor hoge energiedichtheden heel goed. Voor een fysicus is het ook mooi om te bedenken dat de zon een gigantische kernfusiereactor is.

7. “Zelfs wie een tamelijk grote tuin heeft en die betegelt met zonnecellen, kan daarmee niet alle benodigde stroom opwekken”

In het artikel van Nic Vrieselaar in hetzelfde nummer van Elsevier staat bijna alle informatie die we nodig hebben voor een klein sommetje om te controleren of dit klopt. Het gemiddelde elektriciteitsgebruik van een Nederlands huishouden is 3340 kWh per jaar. Een standaard zonnepaneel wekt in Nederland per jaar op een goede locatie ongeveer 210 kWh stroom op. Als je dan ook nog weet dat een zonnepaneel ongeveer 1,63 m2 groot is, kun je het volgende uitrekenen: Met 16 zonnepanelen kan in Nederland per jaar het gemiddelde stroomgebruik van een huishouden geproduceerd worden (16 x 210 = 3360 kWh). Zestien zonnepanelen hebben samen een oppervlakte van 26 m2 (16 x 1,63 = 26,08 m2).

Conclusie: Een tuin van 6 bij 4,5 meter vol met zonnepanelen zonder schaduw zou evenveel stroom kunnen produceren als een huishouden per jaar gebruikt. U mag zelf bedenken of u een tuin van 6 bij 4,5 meter tamelijk groot vindt of niet.

Overigens is het betegelen van uw tuin in de meeste gevallen niet de beste opstelling voor zonnepanelen. Zoals verderop in het Elsevier artikel ook staat, zijn juist daken bij uitstek geschikt.

8. “Van alle potentiële vormen van zonne-energie zijn hier voorlopig alleen zonnepanelen geschikt”

Terecht constateert het artikel dat de techniek waarbij zonlicht geconcentreerd wordt met parabolische spiegels (‘concentrated solar power’) in Nederland op dit moment niet geschikt is omdat de intensiteit van het zonlicht hier niet zo hoog is als in Spanje of het Zuiden van de VS waar deze techniek wel wordt toegepast.

Het gebruik van zonnecollectoren voor warm water is in Nederland wel degelijk mogelijk. Voor verwarming is dat niet de meest voor hand liggende oplossing omdat de zon vooral ’s zomers schijnt en we vooral in de winter verwarming nodig hebben. Voor warm tapwater zijn zonnecollectoren ook in Nederland uitermate geschikt. Ik heb een zonnecollector op mijn dak staan en die levert op zonnige dagen 125 liter warm water per dag waar we heerlijk onder kunnen douchen. Warm water in huishoudens, keukens en stallen is maar een klein deel van het totale Nederlandse energiegebruik. Zonnecollectoren kunnen dus maar een kleine bijdrage leveren aan onze energievoorziening. Maar ongeschikt zijn ze niet, zoals ik zelf op elke zonnige dag voel.

Ik loop op zonnige altijd even naar boven om te kijken hoe warm het water van de collector is. Fascinerend om te zien dat de zon op een koude maar zonnige winterdag water kan verwarmen tot een graad of 30. En op de dagen dat er niet voldoende zon is prijs ik me gelukkig met ons aardgas. Want zonder fossiele energie kan ik voorlopig nog niet.

Conclusie: Iets te stellig. In Nederland kunnen zonnepanelen de grootste bijdrage leveren. Ook zonneboilers kunnen een bijdrage leveren in de vorm van warm water productie. Voor geconcentreerde zonne-energie (CSP) is Nederland ongeschikt.

9. “Elektriciteit vormt ook maar een klein deel van de energievoorziening. Willen zonnepanelen ook de rest verzorgen, zoals verwarming en vervoer, dan dient het ganse land te worden overkoepeld.”

Conclusie 1: Simon Rozendaal en ik delen de frustratie dat stroomgebruik en energiegebruik vaak op één hoop gegooid worden. Nogal eens wordt er over (duurzame) energie gepraat en geschreven alsof het alleen over elektriciteit gaat. Alsof warmtevoorziening, (transport)brandstoffen en grondstoffen voor bijvoorbeeld plastics en kunstmest er niet of minder toe doen.

Voor een deel heeft dat er misschien wel mee te maken dat er bij elektriciteitsproductie keuze is uit een flink aantal verschillende bronnen (kolen, olie, gas, kern, zon, wind, waterkracht), terwijl warmte in Nederland voor het grootste deel uit gas komt en olieproducten (benzine, diesel, LPG) vrijwel de enige transportbrandstoffen zijn. Dat is natuurlijk onzin. Ik trek daarom graag samen met Rozendaal ten strijde tegen iedereen die denkt of net doet alsof elektriciteit onze hele energievoorziening is.

Het is ook waar dat onze elektriciteitsproductie waarschijnlijk makkelijker ter vervangen is door duurzame bronnen dan warmteproductie en transportbrandstoffen. Maar ook bij warmte (aardwarmte, biogas) en transportbrandstoffen (biobrandstoffen, biogas, elektriciteit) is veel mogelijk.

Conclusie 2: Ik ben het er niet mee eens dat elektriciteit maar een klein deel van onze energievoorziening is. In Nederland was in 2012 ongeveer 25% van het totale primaire energiegebruik nodig voor elektriciteitsproductie. Dat vind ik geen klein deel.

Laat ik over de zinsnede ‘dan dient het ganse land overkoepeld te worden’ maar niet meer zeggen dan dat het een mooie retorische vondst is.

10. “Wie [in Duitsland] stroom aan het net levert krijgt daar ongeveer 20 tot 30 cent per kilowattuur voor. Dat is meer dan de zonnestroom kost: afhankelijk van de locatie is die in Duitsland gedaald tot 15 à 20 cent.”

Conclusie 1:  (in goed Duits): Quatsch!

Hier slaat Rozendaal de plank flink mis. In Duitsland wordt de (EEG) vergoeding voor zonne-energie elk jaar opnieuw vastgesteld met een verschillend tarief voor verschillende type installaties (afhankelijk van de grootte/capaciteit van de installatie). Op deze manier wordt de vergoeding voor nieuwe systemen steeds aangepast aan de kostendaling. Deze figuur uit een presentatie van PBL laat zien hoe de vergoeding per kWh voor verschillende zonne-energie-installaties de afgelopen 2 jaar is gedaald.

EEG vergoeding zonne-energie categorien 2012-2014

Voor bestaande installaties blijft de vergoeding gelijk. Er zijn dus zoals Rozendaal schrijft inderdaad zonnesystemen die een vergoeding van 20 tot 30 cent per kWh krijgen. Sterker nog: er zijn oudere systemen die een nog hogere vergoeding krijgen. Toen die systemen gebouwd werden waren de kosten zo hoog en de kosten van een systeem gaan niet meer omlaag als het er eenmaal ligt. De Duitsers steunden zonne-energie al toen stroom uit zonnepanelen nog echt duur was. Hieronder grafiek (bron) met daling van de vergoeding vanaf 2004 toen voor kleine systemen op het dak nog meer dan 57 cent per kWh betaald werd.

EEG vergoeding zonne-energie categorien 2004-2012

Zonnepanelen die nu gebouwd worden in Duitsland kunnen zoals Rozendaal schrijft inderdaad stroom leveren voor 15 à 20 cent per kilowattuur. Sterker nog, de grootste systemen (van duizenden zonnepanelen) kunnen het nu voor 9 cent per kilowattuur. Maar deze nieuwe systemen krijgen natuurlijk geen vergoeding meer op het oude hoge niveau. Ze krijgen een vergoeding op het niveau dat voor dat jaar is vastgesteld voor nieuwe installaties.

Conclusie 2: In het Duitse systeem worden de vergoedingen voor zonne-energie steeds aangepast aan de daadwerkelijke kostprijs van zonnestroom. In Nederland wordt zonne-energie vooral gestimuleerd door ‘saldering’. Als u zonnestroom produceert en deze teruglevert aan het net, wordt dit verrekend met uw elektriciteitsverbruik. Daardoor krijgt u voor elke kWh die u aan het net levert ongeveer 22-23 cent per kWh. Zoals Elsevier ook schrijft heeft minister Kamp al gezegd dat de ‘salderingsregeling’ in de huidige vorm op termijn onhoudbaar is. Aanpassing van de regeling is logisch als zonne-energie steeds goedkoper wordt en op grotere schaal toegepast. 

11. “Bij de zogeheten Energiewende worden alle Duitse kerncentrales uitgeschakeld. De gedachte was dat zon en wind deze leemte zouden vullen, maar dat lukt nog niet en dus worden de (schone) Duitse kerncentrales in de praktijk vervangen door (vieze) steenkool en zelfs (smerige) bruinkoolcentrales”

De figuur hieronder uit de eerder genoemde presentatie van PBL laat zien dat sinds 1990 het aandeel kernenergie in de Duitse stroommix flink is afgenomen en het aandeel duurzame energie sterk is gegroeid. In 2013 dekte duurzame energie in de Duitsland bijna 25% van het nationale stroomverbruik.

Duitse stroommix 2000-2012

De laatste paar jaar is in Duitsland het aandeel van gas in de stroomproductie gedaald en het aandeel van bruinkool en steenkool weer iets gestegen. Dit komt onder andere door de lage CO2-prijs en de lage steenkoolprijs. Zie onderstaande grafiek uit The Economist.

Economist German power production 2003-2013

Conclusie: de laatste paar jaar is het aandeel bruin- en steenkool in Duitsland inderdaad weer enigszins gestegen. Het overheersende beeld over de afgelopen 10-20 jaar is echter vooral een enorme groei van het aandeel duurzaam in de elektriciteitsproductie tot bijna 25% in 2013 en een daling van het aandeel kernenergie en kolen.

12. “[..] technieken zoals kernenergie en schaliegas die hebben bewezen dat ze de uitstoot van het broeikasgas CO2 kunnen reduceren”

Conclusie 1: De CO2-uitstoot van kernenergie over de hele levenscyclus is inderdaad aanzienlijk lager dan van fossiele elektriciteitsproductie, zoals de grafiek hieronder laat zien. De grafiek komt uit rapport van IPCC over duurzame energie. Hier een link naar de samenvatting voor beleidsmakers (die volgens mij uitstekend is). Hier het hele rapport voor wie dat liever leest.

IPCC RES CO2 life cycle emissions summary

Conclusie 2: Van schaliegas is veel minder eenduidig dat het reductie van de uitstoot van broeikasgasssen oplevert. Ten eerste is de vraag waarmee je schaliegas vergelijkt. Als het gebruik van ‘gewoon’ aardgas vervangt, dan is de CO2-uitstoot gelijk en is er geen reductie. Als schaliegas in de plaats komt van kolen, dan is er sprake van CO2-reductie. Daarnaast is er flinke discussie over de vraag hoe groot de uitstoot van methaan (CH4) is bij de winning van schaliegas. Methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Als er bij de winning van schaliegas een methaanlekkage is van enkele procenten, dan is de uitstoot van broeikasgassen over de levenscyclus van dezelfde orde als van kolen. Het is kortom erg kort door de bocht om te stellen dat schaliegas heeft bewezen uitstoot van broeikasgas te kunnen reduceren.

13. “Zonnecellen wekken immers alleen stroom op als de zon schijnt. Het elektriciteitsverbruik piekt evenwel in de avond wanneer de zon slaapt”

In de winter is het stroomverbruik vaak inderdaad het hoogst aan de eind van de middag als iedereen thuis komt. Die piek is relatief beperkt vergeleken met het stroomgebruik de rest van de dag. Het stroomgebruik is de hele dag fors hoger dan ’s nachts.

Zonnepanelen produceren in onze streken vooral in de zomerperiode veel stroom. In die periode is de stroomvraag gedurende de dag ruwweg constant en neemt begin van de avond af. De onderstaande figuur (afkomstig van de website Agora-Energiewende) illustreert dat voor 14 januari 2014 en 14 mei 2014 in Duitsland (de rode lijn is het stroomgebruik).

duitsland 13 januari en 13 mei 2014

Conclusie: In tegenstelling tot wat Rozendaal schrijft, valt de stroomproductie van zonnepanelen juist samen met de brede piek in het stroomverbruik.

De onderstaande grafiek van de Duitse brancheorganisatie BSW Solar laat juist zien hoe door de grote hoeveelheid zonne-energie de piek in de stroomprijs sterk verlaagd is tussen 2007 (toen er in Duitsland 3.000 MW zonnepanelen lag) en 2013 (toen het gegroeid was naar bijna 30.000 MW).

effect zonnestroom op duitse stroomprijs piek

Zoals ik eerder schreef is er voor Nederland nauwelijks informatie beschikbaar over de samenstelling van de elektriciteitsproductie op dagbasis. Netbeheerder TenneT publiceert wel informatie over het stroomgebruik op dagbasis. Het verloop van het stroomgebruik in Nederland zag er op 14 januari 2014 en 14 mei 2014 ongeveer net zo uit als het patroon in Duitsland.

NL stroomverbruik 14 januari en 14 mei 2014

De onderstaande grafiek voor Duitsland in 2012 van Fraunhofer-ISE laat zien hoe stroom uit zon en wind elkaar op maandbasis kunnen aanvullen: in de zomerperiode meer zonne-energie en in de winterperiode meer windenergie. (voor de zekerheid: daarmee wil ik niet zeggen dat we op korte termijn kunnen overstappen op zon en wind als enige energiebronnen)

Duitsland wind en zon 2012 per maand

14. “Dit haalt dan wel dat charmante aspect van decentrale opwekking -lekker onafhankelijk van het energiebedrijf en de overheid! onderuit. [..] op het moment dat het aandeel zonnestroom over de drempel van 5 procent gaat, zal de burger toch weer bij de gemeenschap moeten aankloppen om zijn stroom op te slaan.”

Ik ben het met Rozendaal eens dat onafhankelijk worden van het elektriciteitsnetwerk moeilijk en voorlopig behoorlijk kostbaar is. Een huis met zonnepanelen levert ’s nachts geen stroom en in Nederland in de winterperiode de hele dag weinig. Opslag van stroom op kleine schaal is voorlopig nog duur. Het is de komende jaren nog veel aantrekkelijker om stroom vanuit het net te gebruiken op het moment dat uw zonnepanelen niet (voldoende) stroom leveren. Volgens mij heeft dat overigens weinig tot niets te maken met de vraag wat het totale aandeel zonnestroom is.

15. “Het stroomnet kan met fossiele en nucleaire stroom tamelijk simpel uit de voeten. [..] Het is lang van te voren bekend wanneer ze stroom leveren en buiten bedrijf zijn. Zon, en wind nog sterker, daarentegen is notoir wispelturig.” 

De stroomproductie van zonne-energie is afhankelijk van het weer. De voorspellingen vooraf over de hoeveelheid stroom die zonnepanelen kunnen leveren worden steeds beter. De onderstaande grafiek van het onvolprezen Fraunhofer-ISE laat dit zien voor het 2013 in Duitsland. Op de y-as staat de stroomproductie uit zonnepanelen in Duitsland die een dag van tevoren verwacht werd en op de x-as de daadwerkelijke productie. Elke gele stip in de grafiek is een uur. Het is duidelijk te zien dat verreweg de meeste stip liggen rond de diagonale lijn in het midden waarop de daadwerkelijke productie gelijk is aan de verwachte productie.

zon duitsland verwacht en daadwerkelijk 2013

Dat het stroomnet tamelijk simpel uit de voeten kan met fossiele en nucleaire stroom is iets te simpel. Vooral kerncentrales en bruinkoolcentrales kunnen maar zeer beperkt op- en afschakelen. Ze kunnen de variaties in de stroomvraag daarom niet volgen. De onderstaande grafiek (uit andere studie van Fraunhofer-ISE) laat zien dat zelfs bij negatieve stroomprijs die soms in Duitsland optreedt, kerncentrales (de rode stippen) en bruinkoolcentrales (bruinkool) doordraaien omdat ze nauwelijks kunnen terugregelen. Kerncentrales draaiden in 2013 bij negatieve stroomprijzen op 70-80% van het totale vermogen en bruinkoolcentrales op ongeveer 60%.

benuttingsgraad duitse centrales versus stroomprijs

Dat betekent dat kernenergie en kolen ook flexibele bronnen of opslag nodig hebben. In sommige landen met veel kernenergie (Frankrijk bijvoorbeeld) wordt gebruik gemaakt van stuwmeren om overtollige energie ’s nachts-als de stroomvraag laag is- op te slaan. Om die energie dan overdag door middel van waterkracht weer beschikbaar te maken. In veel landen staan naast kern- en kolencentrales flinke hoeveelheden gascentrales om snel meer stroom te kunnen leveren als de vraag toeneemt.

Conclusie: Variabele duurzame bronnen als wind en zon hebben een flexibel elektriciteitssysteem nodig. Het is echter te simpel om te stellen dat kernenergie en fossiel dat niet nodig zouden hebben. Vooral kern- en bruinkoolcentrales zijn weinig flexibel en hebben flexibele bronnen nodig om de variatie in de stroomvraag op te vangen.

16. “Wie eerlijk rekent, komt tot de conclusie dat zonnestroom maatschappelijk pas loont als de prijs zakt tot 1 à 2 eurocent per kilowattuur. Dan is zonnestroom met bijbehorende opslag en versnelde netvernieuwing, werkelijk goedkoper dan bijvoorbeeld nucleaire stroom.”

Het is mij onduidelijk waarop deze ‘eerlijke berekening’ gebaseerd is. Het Internationale Energie Agentschap heeft recent een studie gedaan naar de inpassing van hoge percentages variabele duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Uit die studie blijkt dat de totale systeemkosten van stroomproductie (inclusief de kosten van de duurzame energie) bij een aandeel van 45% variabele bronnen 40% hoger zijn als het systeem niet wordt aangepast. Als het elektriciteitssysteem wordt aangepast door de vraag naar stroom sterker te laten reageren op het aanbod en de prijs (‘Demand Side Integration’), opslag en een flexibeler productiesysteem stijgen de totale kosten maar 10-15%.

iea cost of integration

Bij punt 4 zagen we dat stroom uit de nieuwe Britse kerncentrale 11 cent per kWh moet gaan kosten (plus inflatiecorrectie), terwijl we bij punt 10 zagen dat grootschalige zonne-energiesystemen in Duitsland nog maar 9 cent per kWh krijgen.

Conclusie: Het lijkt er sterk op dat Rozendaal de inpassingskosten van zonne-energie overschat en/of uitgaat van inpassing zonder het elektriciteitssysteem flexibeler te maken. Het lijkt er sterk op dat stroom uit grootschalige zonne-energiesystemen nu al goedkoper is dan uit een nieuwe kerncentrale zoals die in Engeland gepland is.

17. “Maar dan nog is het een illusie om te denken dat de zon van vandaag op morgen in staat zal zijn om fossiele brandstoffen en kernenergie te vervangen. Dat duurt nog wel een eeuw, als het al gaat lukken.”

Hier is de windmolen waartegen Simon Rozendaal vecht. Bij punt 1 zagen we al dat eigenlijk niemand beweert dat we van vandaag op morgen alle fossiele brandstoffen en kernenergie kunnen vervangen door de zon.

Er zijn wel studies gedaan die kijken naar het omschakelen naar 100% duurzame energie. Bijvoorbeeld The Energy Report van WWF en Ecofys waarin beschreven wordt hoe de hele wereld in 2050 voorzien zou kunnen worden met duurzame energie. Zoals u hieronder kunt zien zet dat rapport niet alleen in op zonne-energie, maar op een breed scala aan duurzame energiebronnen waaronder wind, golf&getijde, aardwarmte, waterkracht en biomassa.

energy vision wwf ecofys energy supply 2000-2050

Er is niet één energiebron die alleen ons totale energiegebruik kan dekken. We zullen altijd een mix nodig hebben. En die mix zal paar regio verschillen. Er is veel gedacht en geschreven over hoe die mix eruit kan zien en in veel landen wordt hard gewerkt aan meer duurzame energie in de mix. Zonne-energie kan daarbij een belangrijke rol spelen. Maar zon kan het inderdaad niet alleen. Maar dat wist u al voordat u het artikel van Simon Rozendaal las.

Hoeveel duurzame elektriciteit wordt er vandaag geproduceerd in Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, Spanje, Portugal, Italië, Ierland, Bulgarije, Roemenië en Nederland?

– This article is available in English as well-  

In veel Europese landen publiceert de netbeheerder informatie over de samenstelling van de elektriciteitsproductie vandaag en de bijdrage van duurzame energie daaraan.

Duitsland

In Duitsland publiceert EEX elke dag de verwachte stroomproductie van windenergie, zonne-energie en conventionele elektriciteitscentrales. Elk uur wordt de daadwerkelijke productie geactualiseerd (met een paar uur vertraging).

EEX Germany wind and solar example

Agora-Energiewende publiceert vergelijkbare gegevens inclusief de stroomproductie uit biomassa en met waterkracht.

Fraunhofer Germany solar and wind and demand and conventional example

Agora-Energiewende publiceert ook de samenstelling van de conventionele stroomproductie van de vorige dag uitgesplitst naar brandstof (nucleair, steenkool, bruinkool, gas etc.).

Fraunhofer Germany  conventionals example.PNG

Tot slot heeft Fraunhofer een prachtige website waarop al deze informatie bij elkaar gebracht is en u naar hartenlust uw eigen grafieken kunt maken:fraunhofer website

Denemarken

De Deense beheerder van het elektriciteitsnetwerk Energinet.dk publiceert de real-time  stroomproductie uit windenergie, warmtekrachtkoppeling en conventionele centrales in een mooie animatie. De data zijn ook in ruwe vorm beschikbaar.

Energinet Denemarken example actuele stroomproductie

Het bedrijf EMD geeft op hun website op basis van deze gegevens een mooi overzicht van de stroommix, stroomprijs en import&export voor elke gewenste periode. [met dank aan @PaulNeau voor de link]

denmark February 2014

Scandinavië

Voor de Scandinavische landen Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken en Estland worden real time gegevens gepubliceerd over de samenstelling van de elektriciteitsproductie en de import en export van stroom.

Scandinavie 11102013

Voor een aantal landen in de Scandinavische Nordpool regio wordt ook de verwachting van de stroomproductie uit windenergie voor de komende dag gepubliceerd.

Nordpool windvoorspelling

België

De beheerder van het Belgische hoogspanningsnetwerk Elia publiceert gegevens over de verwachtingen en actuele stroomproductie uit wind– en zonne-energie. Voor wind kunnen de gegevens van windmolens op land en windmolens op zee apart bekeken worden. Elia publiceert ook de verwachte samenstelling van de stroomproductie voor de komende dag. Ik heb de indruk dat zonne-energie niet in het overzicht staat en van windenergie maar een deel van het vermogen.

Elia belgie

Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië wordt een schat aan informatie over het elektriciteitsgebruik de productie gepubliceerd op een speciale BMRS website. De grafieken op de website zijn nogal traag en gebruikersonvriendelijk maar kennelijk kunnen de gegevens uitgelezen worden door andere websites. Verschillende hobbyisten gebruiken de gegevens van de BMRS websites voor hun eigen overzicht van de actuele stroomproductie in de UK zoals Gridwatch en deze mooie van Stephen Morley.

stephenmorley UK data

Spanje

In Spanje publiceert de beheerder van het hoogspanningsnetwerk REE veel informatie over de actuele stroomproductie op haar website. Het mooiste vind ik het overzicht waarop te zien is hoe de mix van de stroomproductie over de dag verandert. REE publiceert het overzicht zowel in het Engels als Spaans.

Spanje generation mix example

Frankrijk

De Franse netbeheerder RTE heeft een prachtige tool op hun  website (in het Engels..) die real time de stroomproductie per bron laat zien (kernenergie, kolen, gas, waterkracht, wind, zon). [dank aan @PaulNeau voor de link]

France 10-03-2014

RTE publiceert ook een overzicht van de verwachte productie van windenergie en zonne-energie.

Ierland

De Ierse netbeheerder Eirgrid publiceert de verwachte en daadwerkelijke productie van windenergie.

ireland wind forecast and actual example

Eirgrid publiceert gegevens van de productiemix voor elektriciteit per dag, week en maand.

ireland fuelmix example

Oostenrijk

De Oostenrijkse netbeheerder APG publiceert de actuele stroomproductie per bron (incl. wind, zon, biomassa etc.).

Oostenrijk productiemix actueel example

De Oostenrijkse netbeheerder publiceert ook een voorspelling van de productie van wind- en zonne-energie voor de volgende dag.

Oostenrijk forecast wind en zon example

Bulgarije

De Bulgaarse netbeheerder publiceert real time data over de elektriciteitsproductie per bron op de website. De tekst is in het Bulgaars. Ik heb de informatie nog niet gevonden op de Engelse versie van de website. [Dank aan Dimitar Mirchev voor de link]

bulgarije 21-3-2014

Roemenië

De Roemeense netbeheerder Transelectrica publiceert op haar website actuele gegevens over de samenstelling van de stroomproductie. De website heeft ook een pagina waar de stroomproductie van alle energiebronnen voor een periode naar keuze wordt weergegeven.

roemenie 21-3-2014 24 uur

Portugal

Samenstelling van elektriciteitsproductie inclusief bijdrage van duurzame energiebronnen (loopt 2-3 dagen achter).

Portugal productiemix example.PNG

Italië

http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/transparency_report.aspx

Wind en zon [informatie lijkt alleen als spreadsheets met tabellen gepubliceerd te worden] http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTRICO/transparency_report/Generation/Forecast_generation_wind.aspx

Californië

Samenstelling van de elektriciteitsproductie en de bijdrage van duurzame energiebronnen de vorige dag.

california prod mix exampe.PNG

Nederland

Voor cijfers over Nederland, zie deze blog.

Windenergie

De Europese brancheorganisatie voor windenergie Wind Europe heeft op haar website een tool waarop voor de vorige dag te zien is hoeveel windenergie er naar schatting geproduceerd werd.

wind europe wind productie example.PNG

Productiemix per land

Deze website heeft een mooie kaart met een inschatting van de actuele CO2-uitstoot per kWh geproduceerde elektriciteit per land in Europa. Die is gebaseerd op de productiemix van de elektriciteit voor elk land. De website gebruikt daarvoor de gegevens van ENTSO-E. Voor Nederland heeft ENTSO-E helaas geen betrouwbare actuele cijfers.

electricity map example.PNGDe website heeft ook een overzicht met websites met informatie over actuele elektriciteitsproductie per land.