Over het Elsevier-artikel “Hoe de windillusie u misleidt” -deel 2-

Geachte heer Wynia,

Hartelijk dank voor uw reactie op mijn factcheck.

Allereerst wil ik u laten weten dat het beter was geweest als ik u rechtstreeks had gewezen op het stuk dat ik op mijn weblog publiceerde en niet zo omslachtig via twitter.

Staat u mij vervolgens toe puntsgewijs te reageren op de inhoud van uw weerwoord daarop.

– Ik werk inderdaad bij DONG Energy, zoals vermeld staat in mijn profiel op zowel Twitter als op mijn weblog. Ik werk niet voor Eneco. Eneco heeft alleen de verkoopactiviteiten van DONG Energy in Nederland overgenomen:

– Ik hou staande dat Al Gore klimaatverandering niet heeft uitgevonden en ook het Europese klimaatbeleid niet. Europa speelde al bij de totstandkoming van het Kyoto-protocol in 1997 een belangrijke rol in het internationale klimaatbeleid. U heeft gelijk dat Al Gore een grote rol speelde bij de aandacht voor klimaatverandering in 2006-2007. Net als deze week een aantal Amerikaanse oud-ministers van Financiën een rol speelde in de discussie over klimaatverandering.

– Het Regeerakkoord bevat een ambitieuze duurzame energie-agenda. Maar geen ambitieuze klimaatagenda zoals u stelt en herhaalt. Die twee zijn verschillend. U maakt –terecht- een punt van het verschil tussen elektriciteitsgebruik en energiegebruik. Zo is er ook een verschil tussen klimaatbeleid en duurzame energiebeleid. Als we alles op een hoop gooien wordt het een rommeltje.

– Wat betreft de vermeende kosten van ‘1000 euro per jaar’ per huishouden voor het Energieakkoord heeft u gelijk dat dit bedrag genoemd is. Ik ging eerder op zoek naar de onderbouwing van dat bedrag en ontdekte dat die zeer zwak is. Het staat u uiteraard vrij het bedrag desalniettemin te noemen.

– Dan het punt waarop de ‘misleiding’ waarover u spreekt gebaseerd is. In uw column in Elsevier had u het over berichten waarin wordt beweerd dat windmolens ‘de energie’ leveren voor duizenden of honderdduizenden huishoudens. U heeft gelijk dat het misleidend is om in een dergelijke vergelijking te spreken over ‘energie’ omdat windmolens alleen stroom leveren en geen warmte of autobrandstof. Ik heb echter geconstateerd dat in berichten over windmolens vrij consequent gesproken wordt over ‘stroom’ of ‘elektriciteit’. Op dit punt is uw verwijt van misleiding in mijn ogen daarom onterecht.

– Het andere element van ‘misleiding’ is in uw ogen het uitdrukken van stroomgebruik in een aantal huishoudens. Zoals ik in mijn reactie laat zien, wordt deze vergelijking algemeen gemaakt in de energiesector om een grote hoeveelheid energie enigszins tastbaar te maken. U heeft gelijk dat niet alleen huishoudens maar ook bedrijven veel stroom gebruiken. Ik denk echter dat het minder begrijpelijk is als we zouden zeggen dat een elektriciteitscentrale genoeg stroom produceert voor 250.000 bakkers of 50 grote staalbedrijven. Ik heb niet beweerd dat het misleiding is om een vergelijking te maken met een aantal huishoudens. Ik denk dat een aantal huishoudens de beste vergelijking is die we hebben, hoewel zeker niet perfect. Ik hou me van harte aanbevolen voor een betere vergelijking.

– Laat ik zelf alvast een andere vergelijking maken om de bijdrage van windenergie aan het stroomgebruik in Nederland te duiden. De hoeveelheid stroom die in 2023 volgens de afspraken in het Energieakkoord wordt geproduceerd uit windenergie komt overeen met ca. 27% van het huidige totale elektriciteitsgebruik in Nederland.                                  

– U heeft gelijk dat u niet heeft beweerd dat alle elektriciteitscentrales altijd moeten blijven draaien, u schreef ‘Die gewone elektriciteitscentrales moeten trouwens toch al altijd draaien [..]’. De suggestie dat het om alle centrales ging las ik in uw tekst en dat had ik beter niet in mijn reactie op kunnen nemen. De cruciale vraag is hoeveel regel- en reservevermogen er daadwerkelijk nodig is en of dat vermogen moet draaien of alleen beschikbaar moet zijn. In mijn reactie heb ik aangegeven hoe dat mechanisme werkt. De Minister van Economische Zaken heeft in antwoord op Kamervragen aangegeven wat het effect is van het vaker op- en afregelen van elektriciteitscentrales door fluctuerend aanbod van windenergie. Volgens Duits onderzoek is door dit effect de emissiereductie van windenergie 7-9% lager dan verwacht mag worden. Een bescheiden effect dus vergeleken met de totale emissiereductie van windenergie vergeleken met fossiele bronnen (ruwweg 100%).

– U herhaalt -zonder onderbouwing- dat er minstens driemaal zoveel windmolens moeten komen als gepland in het Energieakkoord om alle huishoudens van stroom te voorzien. Alle huishoudens in Nederland gebruikten in 2013 samen 91 petajoule elektriciteit. De geplande windmolens zullen volgens het PBL in 2023 in het totaal 123 petajoule elektriciteit leveren. In mijn ogen zou 123 petajoule productie voldoende moeten zijn om 91 petajoule aan huishoudens te leveren. In de berekening van het PBL is er uiteraard rekening mee gehouden dat windmolens niet altijd draaien.

 

Ook na het lezen van uw weerwoord blijf  ik van mening dat uw column ten onrechte spreekt van ‘misleiding’ en ‘windillusie’.